Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА И ВОДИТЕ ОТ ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

Аркадий Кръстев
Висше училище “Земеделски колеж” – Пловдив, България

      Целта на настоящата тема е да се запознаят обучаваните с мероприятията за ограничаване замърсяванията на почвата и водите при различни технологии на отглеждане на животните във фермата.

Задачи:

1. Мероприятие за ограничаване замърсяванията на почвата и водите: вид и размер на фермата, технологии на отглеждане на животните.

2. Ефективно производство в овцевъдните ферми.

3. Отглеждане на свине в частния двор.- капацитет и начин на отглеждане на свинете.

4. Капацитет на почвата да превръща тора в хумус- видове почви и райони, процеси на минерализация.

5. Оборно отглеждане на животните – твърд и течен органичен тор, съхранение и обработка в торохранилища.

6. Предпазване на почвата в технологично и здравословно състояние:
      • да не се вкарва тор в нивите без да е бил подложен на биотермична обработка;
      • да се спазват нормите за наторяване на различните почви съобразно техния състав, технологично състояние и др.;
      • да се преценява кои терени да се наторяват със сухи и полусухи торове и кои с течни торове;
      • постоянен контрол върху здравословното състояние на отглежданите животни.

7. Мероприятия при оборно-пасбищно и сезонно пасбищно отглеждане на животните
      • при оборно-пасбищното отглеждане на животните
      • при пасищно отглеждане на животните
      • използване на пасищата- системно и безсистемно/ свободно/