Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

ТОРЕНЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ДОБРА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРАКТИКА

Стефан Горбанов
Висше училище “Земеделски колеж” – Пловдив, България

1. Балансът на хранителните вещества и плодородието на почвите.

      • Приходна част на баланса:постъпване на хранителни вещества чрез валежите,чрез свързване на атмосферния азот от свободно живеещите, симбиотичните и асоциирани микроорганизми и обогатяване на почвите с азот. Следжътвени остатъци от растенията и обогатяване на повърхностните хоризонти за сметка на подпочвените запаси. Превръщане на част от потенциалните запаси в деятелни
      • Разходна част на баланса: износ на хранителни вещества от растенията, излитане на азот в атмосферата, вследствие на денитрификация, дейност на денитрификаторите, условия за денитрификация. Загуби на хранителните вещества чрез ерозия и измиване на лесно разтворими съединения по дълбочина на почвения профил. Имобилизация на достъпните за растенията форми на хранителни вещества.

2.Органичните торове като средство за поддържане на баланса на хранителните вещества в земеделието и храненето на растенията.
      а .Оборски тор
      б . Компости от органични отпадъци.
      в. Зелено торене (сидерация)

3. Промишлените торове като средство за поддържане на бездефицитен баланс в земеделието. Свойства и употреба на промишлените торове.

4. Организация на торенето
      а. Торова норми
      б. Торова доза
      в. Срокове на торене: основно торене, предсеитбено внасяне на торовете, присеитбено торене и подхранване на културите.
      г. Начини на торене

5. Торене, качество на растителната продукция и екология.

      Торене и екология. Замърсяване на почвите от използване на органични торове, от използване на промишлени торове, микроторове, растежни регулатори, пестициди, от промишлените емисии и транспорта.
      При намален брой на животни балансът на хранителни вещества не може да се поддържа само чрез използване на органични торове /оборски тор, биологични утайки, компости, зелено торене, биологични (бактериални) торове и др./ и се налага необходимостта от използването на промишлени торове.