Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА И ВОДИТЕ ОТ ПЕСТИЦИДИ

Георги Сенгалевич
Висше училище “Земеделски колеж” – Пловдив, България

      Пестициди в растително-защитната практика

      • Характеристика на препаратите за растителна защита. Квалификация и използването им по предназначение.
      • Положителни и отрицателни страни на пестицидите за борба с вредителите по земеделските култури.
      • Опасности от пестицидите за локално и перманентно замърсяване на околната среда.
      • Токсичност на пестицидите(препаратите за растителна защита) по отношение за топлокръвните организми и прояви на фитотоксичност при растенията.
      • Замърсяване на растителна продукция с остатъчни количества от тях. Карантинни срокове. Опасности от тяхното приложение за полезните насекоми, паразити и хищници.
      • Възможности за тяхната замяна с биопестициди и други алтернативни средства за растителна защита.
      Проблемите на пестицидите, като замърсители на поливната и питейната вода.

      Задачи:
      • Възможностите за пестицидно замърсяване на закрити(кладенци, сондажи, резервоари) и открити (язовири, езера,реки) води.
      • Негативно отражение на пестицидното присъствие във водите по отношение хидробионтите.
      • Проблеми на земеделските култури поливани със замърсени води. Токсичност за топлокръвните организми.
      • Какво трябва да се спазва при обработка на земеделските култури за недопускане замърсяването с пестициди на откритите водни площи.
      • Алтернативни средства за растителна защита без екологичен риск за водите като природната даденост.
      При правилна организация и екологичен подход на отделни площи в ферми постепенно може да се премине и към биологична (алтернативна) форма на растителна защита и земеделие без използване на агрохимикали (максимално използване ресурсите на природната среда и приложение на биопестициди). Това естествено ще доведе до възстановяване на нарушената среда и устойчиво използване на обработваемата земя и водните ресурси – източници на вечно плодородие и нормална жизнена дейност на геобионтите, хидробионтите, растителността и топлокръвните организми.