Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО – ВАЖЕН ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА. УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА ПРИ РАЗЛИЧНИ ТИПОВЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

Аспарух Димов
Висше училище “Земеделски колеж” – Пловдив, България

1. Кратка ретроспекция за интензивността на използване на земята от древността до наши дни.
      Залежна, приложна, угарна, плодосменна, интензивна система на земеделие

2. Сеитбообръщение, монокултура и стихийно редуване на културите
      - Понятие за сеитбообръщение
      - Понятие за монокултура
      - Стихийно редуване на културите
      - Опити със сеитбообръщение и монокултура
      - Изводи за практиката на устойчивото земеделие

3. Предимства и недостатъци на монокултурата

4. Същност на сеитбообращенията
      - Характерни признаци на сеитбообръщението
      - Ротация. Решаване на задачи с проста и сложна ротация
      - Уплътняване на сеитбообръщението с междинни култури
      Значение на междинните култури в устойчивото земеделие и в стопанствата с екологично земеделие
       - Решаване на практическа задача за съставяне на сеитбообръщение от определен набор на култури. Основни принципи при съставяне на сеитбообращенията – място на културите, подобряващи почвеното плодородие : редуване по схемата угарно: неугарно, място на икономически най-важната култура в сеитбообръщението, място на другите култури, поставяне на междинни култури.