Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от трети подмодул                                         Съдържание

УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОТО БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Мария Попова
Висше училище “Земеделски колеж”- Пловдив, България


Главна цел:
Рационално използване на биоразнообразието във фермата

Подцели:
      • Опознаване на полезните растения от българската флора и тяхното използване;
      • Опазване на генетичните растителни ресурси на страната;
Биоразнообразие и опазване на биоресурсите – обща характеристика. Агробиоразнообразие (Земеделско биоразнообразие) – нова интерпретация за фермата.

1. Растителни ресурси:
      1.1. Диворастящи видове растения от българската флора с ценни стопански качества: хранителни, медицински, фуражни, декоративни, медоносни и др.

            1.1.1.Хранителни: културна шипка, културна боровинка, малини, къпини, глогове, киселици, джанки, трънка и др.
            1.1.2.Медицински: Около 700 вида диворастящи лечебни растения в българската флора. Най-голям брой билки се числят към някои от семействата на цветните растения: Lamiaceae, Asteraceae, Scrophulariaceae, Rosaceae и др.
            1.1.3.Фуражни. Растения от семeйствата Poaceae и Fabaceae – основен компонент на естествените ливади и пасища.
            1.1.4.Декоративни. Растения от семействата Ranunculaceae, Violaceae, Salicaceae, Crassulaceae, Fabaceae, Oleaceae, Asteraceae, Liliaceae, Iridaceae, Amaryllidaceae и др.
            1.1.5.Медоносни. Голям е броят на диворастящите тревисти видове, на дървета и храсти, от чиито цветове се получава прашец и нектар. Медът, който се произвежда в България, се отличава с високо качество.
      1.2. Редки и застрашени от изчезване диворастящи видове растения в България.

2. Култивирани растения

      2.1. Отглеждане на традиционни култури в отделните райони;
      2.2 Алтернативни култури – нови за земеделието у нас.
            • Въвеждане на нови растения с произход от природата.
            • Интродукция на чужди видове растения за отглеждане във фермите.