Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от трети подмодул                                         Съдържание

            - биотични /живи/- растителни /културни растения плевили/, животински /домашни животни, дивеч, полезни, хищни и паразитни насекоми, акари и др. микроорганизми/
            - почвено-едафични /механичен състав, хумус и др/
            - антропогенни /човешки/- държавна политика, стопански дейности
      • Фермата е динамична система, която се променя много бързо по време и по място/ смяна на земеделските култури, промяна на животинския статус, /например: теле, юница, крава /бик/, разплодна крава, крава в лактация/.
      • Във фермата съществува антагонизъм /между растенията и животните/; вредителите /неприятели, болести и плевели/ и културните растения; животни и микроорганизми; неприятели на растенията и техните врагове/ полезни паразити и хищни видове, микроорганизми/ и т.н.
      • Непрекъснато взаимодействие между компонентите на фермата и променливите фактори на околната среда.

7. Отношението на стопанина към природните ресурси се определя от:
      • Степен на съхранение на хумуса в почвата
      • Степен на съхранение на водоизточниците
      • Опазване на полезните животински видове, паразити и хищници - биологично равновесие;
      • Опазване на полезните диворастящи видове;
      • Степен на опазване от замърсяване с агрохимикали на почвата и водите
      • Други

      Заключение: Фермата е природна среда, която човек приспособява за своите нужди и представлява сложен комплекс от природни и човешки ресурси, които трябва умело да се управляват чрез спазване на взаимните интереси.