Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от трети подмодул                                         Съдържание

РЕСУРСИ НА ФЕРМАТА

Р. Ангелова
Висше училище “Земеделски колеж” – Пловдив, България

Ресурсите на фермата са: природни и човешки

1. Природни ресурси на фермата

      • Поземлени: обработваема земя; естествени ливади; пасища и др.; гори
      • Водни: повърхностни; реки, езера, потоци, подземни
      • Растителни: естествени ливади, пасища, диворастящи видове, гори и др.
      • Животински: дивеч, ентомофауна, акарофауна, и др.

2. Човешки ресурси
      • здраве
      • образование
      • домашен труд
      • способности
      • поведение на фермерите:
            - генериране на доходи
            - консумация
            - инвестиции
            - миграция
            - раждаемост- прираст
      • Сграден фонд: жилищна площ складове, плевни, обори, птичарници, свинеферми и др. селскостопански постройки.
      • Стопански двор
      • Инфраструктура: пътища, напоителни и отводнителни системи и съоръжения и др.
      • Земеделски машини

3. Земеделски посеви
, овощни градини, лозя, оранжерии и др.
4. Домашни животни
5. Други
6. Основните специфични особености на фермата са следните:
      • Действат много фактори, които е правят нестабилна. Те са следните:
            - абиотични
/ метеорологични/- температура, валежи, вятър, слънчево греене и др.