Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от втори подмодул                                         Съдържание

ПОЛИВЕН РЕЖИМ И ОСОБЕНОСТИ НА АГРОТЕХНИКАТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ ПРИ ПОЛИВНИ УСЛОВИЯ

Румяна Кирева
Институт по мелиорации и механизация - София

ОСНОВНА ЦЕЛ:

      Запознаване с възможности и начини на оптимизиране на поливния режим на земеделските култури с оглед най-ефективно използване на водата за напояване.
ПОДЦЕЛ:
      Запознаване с особеностите от агротехниката на отглеждане на земеделските култури при поливни условия.
ЗАДАЧИ:
      1. Начини за оптимизиране на поливния режим на земеделските култури.
      2. Влияние на напояването и торенето върху добива от основни напоявани земеделски култури в различни райони на страната.
      3. Допълнителен добив от напояване на основни земеделски култури в различни райони на страната.
      I. Прилагането на оптимален поливен режим през вегетационния период на културите създава условия за реализиране на потенциалните им продуктивни възможности, ако са оптимизирани и останалите фактори от агротехническия комплекс. Там където има достатъчно водни маси, поливна техника, работна сила може да се реализира оптимален поливен режим.
      Под понятието поливен режим на земеделските култури се разбира съвкупността от броя, размера и разпределението на поливните и напоителни норми, сроковете за тяхното извършване, продължителността на междуполивните периоди през вегетационния и извън вегетационен период.
      Поливния режим на земеделските култури трябва да отговаря:
      1. Да съответства на нуждите на растенията от вода във всяка фаза от тяхното развитие, така че да осигуряват желаните добиви при конкретно възприетата агротехника.
      2. Да регулира необходимия воден, хранителен, топлинен и солеви режим на почвата.
      3. Да повишава плодородието на почвата без да допуска ерозия, заблатяване и засоляването й.
      4. Да отговаря на поставените цели и задачи от възприетата организация на производство от земеделския стопанин.
      Зачестилите засушавания през последните години и силно променените условия в земеделието поставят въпроса за възможността, да се получи нормална продукция при ограничени ресурси включително и вода, което налага оптимизирането на поливния режим на земеделските култури.
      Възможности и начини на нарушаване на поливния режим:
      1. Отмяна на поливки, когато е доказана необходимостта от провеждането им. С тези опити се установяват количеството загуби от продукция когато не се провеждат поливки в определени фази от развитието на културите. Отменянето на поливки може да се приложи при всички технологии на напояване.
      2. Намаляване на поливните норми при някои или при всички необходими поливки при които се намалява и напоителната норма. Може да се приложи успешно при дъждуването и капковото напояване.
      3. Удължаване на междуполивните срокове при което се намаляват броя на поливките и размерът на напоителната норма.