Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ РЕСУРСИ

Аспарух Димов
Висше училище “Земеделски колеж” – Пловдив, България

1. Поземлени ресурси – видове, обща характеристика

      1.1 Обработваема земя – ниви, градини, многогодишни култури, трайни насаждения и др.
      1.2 Необработваема земя – мери, пасища, ливади и др.

2. Понятието “Устойчиво използване на поземлените ресурси”

      Връзката между факторите: устойчиви доходи – устойчиви добиви – ниска себестойност на продукцията – сигурен пазар.

3. Условия за получаване на устойчиви добиви

       3.1 Устойчиви организационни структури за използване на поземлените ресурси.
            • Комасацията на земята - неизбежно условие за създаване на устойчиви земеделски структури. Причини, които забавят комасацията. Възможности за комасация.
      3.2 Избор на подходящо производствено направление на организационната структура въз основа на природните дадености, пазарните условия и производствените възможности.

      3.4 Избор на подходящи култури

      При решаване на това изключително важно условие за устойчиво използване на земята трябва да се имат предвид следните основни положения:
      - Културата да има пазарна стойност или да е необходима като суровина или в друго направление за стопанството.
      - Климатичните условия на района трябва да са подходящи за отглеждане на избраните култури.
      - Изборът на подходящи култури трябва да бъде задължително съобразен с почвените условия; производствените условия на организационната структура; отглеждане в сеитбообръщения.