Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от втори подмодул                                         Съдържание

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ ЗА МИКРОНАПОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

Пламен Петков, Румяна Кирeва
Институт по мелиорации и механизация - София

      Цели:

      Запознаване със същността и възможностите за използване на методите, технологиите и техниките за микронапояване на отглежданите във фермата земеделски култури и по-специално за капково напояване и микродъждуване, които осигуряват пестеливо и рационално изразходване на водата, съхраняване на почвеното плодородие и опазване на водите и почвите от замърсяване и деградиране.

      Задачи:
      Запознаване с основните принципи, предимствата и недостатъците, областта на най-подходящо приложение, конструкцията и основните параметри на елементите съставящи напоителната инфраструктура, технологичните особеностите при различните култури, влиянието на напояването върху развитието им, прилагания поливен режим и ефекта от използването на технологиите и техниките за капковото напояване и микродъждуване в практиката.

      Технологии за капково напояване и микродъждуване
      България се намира в зоната на неустойчиво овлажняване, поради което напояването се явява като решаващо агротехническо мероприятие, без което получаването на устойчиви добиви с високи качества на продукцията от повечето отглеждани култури е невъзможно.
      От друга страна България разполага с ограничени водни ресурси и предвид настъпващите промени в климата с тенденция към затопляне и засушаване използването на екологосъобразни и водоикономични технологии, техники и режими на напояване на културите сега и през следващите години е наложително.
      В това отношение особено перспективни са капковото напояване и микродъждуването, които от всички прилагани в практиката методи и технологии за микронапояване, основаващи се на използването на различни начини за локализирано подаване на водата и хранителните елементи в почвата, са вече с доказани възможности и с най-широко приложение.