Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от втори подмодул                                         Съдържание

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ ЗА ПОДОБРЕНО ГРАВИТАЧНО НАПОЯВАНЕ
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

Росица Петрова
Институт по мелиорации и механизация – София, България

      Основна цел
      Запознаване със същността и възможностите за използване на методите, технологиите и техническите средства за подобрено гравитачно напояване на земеделските култури, които осигуряват пестеливо и рационално изразходване на водата, съхраняване на почвеното плодородие и опазване на водите и почвите от замърсяване и деградиране.

      Задачи
      За технологиите и техниките за подобрено гравитачно напояване са разгледани следните въпроси:
      • Основни принципи. Предимства и недостатъци, област на приложение
      • Технология и техника за подобрено гравитачно напояване с гъвкави полиетиленови тръбопроводи; Оразмеряване на инсталациите за напояване; Икономически анализ; Екологичен анализ.
      Основни видове повърхностно напояване:
            - Напояване по ивици
            - Напояване по бразди

      Предимства на гравитачното напояване:

            - евтин, леснодостъпен начин
      Технологиите за подобрено гравитачно напояване позволяват по-точно дозиране на поливната норма, намаляват загубите на вода и разхода на труд. При тези технологии поливните вади са заменени с поливни тръбопроводи, които могат да бъдат: гъвкави (от мек полиетилен - РЕ) и твърди (стоманени или пластмасови - РVС).

      2. Tехнология за подобрено гравитачно напояване с гъвкави полиетиленови тръбопроводи
      Условия на приложение

      • добре подравнени площи или площи със спокоен релеф с равномерен наклон; по посока на браздите не по-малък от 0.5% и не по-голям от 3.5%
      • добре дренирани почви, които да позволяват подаване на нетни поливни норми 60 - 80 мм с дължина на браздите до 150 - 200 м; почви с хумусно-акумулативен слой по-голям от 40 см; почви със средна водопропускливост:
            - Кф – коефициент на филтрация от 0.1 до 6 м/денонощие
            - К0 – коефициент на попиване от 30 до 600 мм/час
      • ниво на подпочвените води по-голямо от 2,0 м
      • постоянна мрежа от открити канали или напорна мрежа с напор 3 до 5 м и водно количество от 25 до 100 л/с.