Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от втори подмодул                                         Съдържание

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА НАПОЯВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ ПРИ НОВИТЕ
УСЛОВИЯ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Росица Петрова
Институт по мелиорации и механизация – София, България

      Основна цел
      Запознаване с прилаганите при новите условия в поливното земеделие усъвършенствани принципи и методи при организацията и управлението на технологичните процеси в напояването на земеделските култури.

      Подцели

      Запознаване с особеностите на организацията и управлението на основните технологични процеси в напояването на земеделските култури – формиране на водните ресурси, водовземане, водоразпределение и поливане.

      Задачи
      Разгледани са следните основни задачи:

      • Изисквания към организацията и управлението на напояването при новите условия на земеползване
      • Принципи и правила при съставянето на графиците за водоползване
      • Реконструкция и оздравяване на напоителната инфраструктура
      • Преустройство на напоителните системи
      • КПД на напоителните системи
      • Измерване на водата в напоителните системи
      • Усъвършенстване на управлението на водоразпределителната мрежа

      1 . Изисквания към организацията и управлението на напояването в новите условия на земеползване

      Създаването на устойчиво, конкурентно и екологосъобразно българско земеделие не може да се осъществи без рационалното използване на водните ресурси, както и без възстановяването, преструктурирането и модернизацията на хидромелиоративната структура в съответствие с новите условия в българското земеделие.
      Напоителната система е комплексно инженерно-техническо съоръжение състоящо се от три последователно свързани основни части: водоизточник, водоразпределителна мрежа,поливна техника. На тях съответстват три последователни, функционално свързани технологични процеса: формиране на водните ресурси, водоразпределение и поливане.
      Управлението на напояването представлява управление на тези технологични процеси в рамките на дадена напоителна система през целия вегетационен период и осигуряването на висока функционална надеждност на съоръжения.

      Управлението на напояването зависи от следните фактори:
      • Техническото равнище на напоителната система като инженерно съоръжение;
      • Социално-икономическите условия за земеделско производство в съответния район;
      • Степента на изменяемост на природните фактори (почвени, хидроложки, хидрогеоложки и метеороложки).