Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

      Равнинните райони позволяват едно по-добро обезпечаване на животновъдното производство с фуражи и затова там е възможно да се проектират и изграждат по-големи комплекси, както за говеда, така и за свине. Овцевъдството което може да бъде рентабилно само при оборно-пасбищно отглеждане в равнинните райони, поради заемане на площите със земеделски култури това е трудно и затова там големи овцевъдни комплекси не се проектират. Там се отглеждат стада с ограничен брой животни които ползват за паша малкото свободни пасища и площите след прибиране на земеделските култури.
      Проектирането на животновъдните сгради за говедовъдно и свиневъдно производство в равнините трябва да се съобразява с изискванията на кооперациите или частните стопани за техните възможности да осигурят необходимите фуражи от притежаваните от тях земеделски земи, из¬ползването на собствен или наемен труд и др. Големите говедовъдни и свиневъдни ферми създават затруднения не само с обезпечаване фуражите за животните, но срещат трудности още с съхранението, преработката и оползотворяваното на торът и отпадните води. Всичко това води до замърсяване на почвите и водоизточниците. Много автори предлагат, че за равнинните райони да се проектират свинеферми от 200 до 1000 свине, до 100 лактиращи крави с приплодите им.