Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

СИСТЕМИ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ТВЪРДИ, ПОЛУТВЪРДИ И ТЕЧНИ ТОРОВЕ ВЪВ ФЕРМАТА.

      Целта на настоящата тема е обучаваните да се запознаят със системите за събиране и обработка на торове във фермата.
      1. Видове торове от животински произход. Събиране и изнасяне на тора.
      Твърд тор.
Получава се при отглеждане на животни върху постеля от слама, която се подменя всеки ден или периодично. Влажността е 70%.
      Влажен тор. Получава се при отглеждане на свине и говеда без постеля или върху постеля от нарязана слама или дървени стърготини. Влаж¬ност от 75-83%.
      Полутечен тор. Състои се от фекалии и урина, незначително количество постеля, разреден с отпадъчни води.
      Течен тор. Получава се при отглеждане на говеда и свине върху скаров под без постеля. Влажност над 92%.
      2. Начини на събиране, изнасяне и съхранение на тора.
      Начините за събиране и изнасяне на тора зависят пряко от технологията на отглеждане на животните. Различаваме механични, хидравлични и комбинирани системи за събиране и изнасяне на тора. Най- широко раз¬пространение в практиката имат механичните системи. При тях торът се събира и изнася с обилни и стационарни средства. т мобилните се използва тракторната булдозерна лопата. От стационарните средства-верижно-планков транспортьор, възвратно постъпателния транспортьор и верижно-скреперни инсталации. При хидравличното почистване се използват системи на промиване, самоочистване и савачно изпускане. При комбинираното почестване се използват едновременно механични средства и хидровлични системи.
      2.1.Съхранение и обработка на твърди торове.
      2.2. Съхранение и обработка на течни торове.
      Видове обработки на течни торове.