Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА И ВОДИТЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ

Аркадий Кръстев
Висше училище “Земеделски колеж” – Пловдив, България


ОСОБЕНОСТИ НА ЖИВОТНОВЪДНОТО ПРОИЗВОДСТВО СВЪРЗАНИ С УСТОЙЧИВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА И ВОДИТЕ. ГОВЕДОВЪДСТВО, ОВЦЕВЪДСТВО, СВИНЕВЪДСТВО И ПТИЦЕВЪДСТВО

      Целта на настоящата тема е обучаваните да се запознаят с особеностите на говедовъдството, овцевъдството, свиневъдството и птицевъдството при опазване на земята и водите.
      Избор на подходяща площадка за изграждане на животновъдни сгради и ферми извън населено място.

      По-важни изисквания:
      • изграждането на фермата да бъде върху ниско плодородна земя и под равнището на най-близкото населено място с което се избягва замърсяването на водите и почвите с отпадъците от фермата
      • мястото да бъде на подветрената страна на селището, но да е защите¬но от преобладаващите ветрове в района.
      • мястото да не попада в зоната на замърсявания от големи индустриални предприятия.
      • подпочвените води да бъдат дълбоки /под 3-9 м/ в зависимост от системата за почистване на тора.
      • пътищата които ще обслужват фермата да не пресичат главни или ма¬гистрални пътища. Най-близката животновъдна ферма да отстои на 1-3 км.
      • мястото да бъде добре водоснабдено, да има определен наклон който да позволява събирането на оточните води във водохранилище за прочистване.
      Изисквания и особености при устройване на стопански двор в насе¬лени места
      Системи за отглеждане на говеда; Системи за отглеждане на овци; Системи за отглеждане на свине; Системи за отглеждане на птици

      Прилагат се подово и клетъчно отглеждане. Подовото отглеждане е върху несменяема постеля. Предимствата на тази система са по-евтиното обзавеждане на сградите, по-простото обслужване, по-лесното постигане на оптимален микроклимат, постелята може да се използва за храна на преживни животни след подходяща обработка. Клетъчното отглеждане е най-перспективен метод. Предимствата му са: по-добро използване на фуража; по-рационално използване на сградите; по-добра ветеринарномедицинска профилактика; по-интензивен растеж; по-евтино отопление и др. Клетъчните батерии могат да се разположат на един или много етажи.
      Биологични и санитарни свойства на водата и почвата
      Биологични свойства на водата; Естествено пречистване на водата.