Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

Какви са последиците от тези сили за Холандския аграрен сектор?

      • По-чиста продукция с по-малко вложения; Продукция с по-добро качество; Продукция приятелски настроена към животните; Продукция на по-ниски цени

СТО и отворения световен пазар
      • Посредством други пътища (СТО) пазарът на ЕС се налага да бъде отворен
Директното подпомагане на фермерите постепенно се преустановява

Причини за промените в холандското земеделие загриженост на обществото към благополучието на животните
      • Интензивният начин на производство на животински продукти стана нарастващо невъзприемчив за обществото; Потребителите отказваха да купуват някои продукти поради емоционални причини

Загриженост на потребителите за здравословни храни
      • Обща тенденция на “култ към здравето”

Загриженост за замърсяването
      • Нарастване загрижеността на обществото за екологията и “природата”;

Причини за промените в холандското земеделие от движено от предлагането към движено от търсенето
      • Желанията на потребителите (консуматорите) се превърнаха в движеща сила; този обрат стана изключително бързо; възприетото “качество” от потребителите често е различно от качеството измерено научно

Причини за свръхпроизводство
      • Повишаване на продуктивността благодарение на научните изследвания, консултантските услуги, образованието и подобрените технологии; Защитен и гарантиран пазар (посреднически цени); Гарантираните цени подтикват фермерите към големи инвестиции и интензивни системи на производство; Производството на животински продукти се базира на евтин внос на храни

Причини за промените в холандското земеделие
      • Свръхпроизводството стана много скъпо; Пазарът се превърна от пазар движен от предлагането в пазар движен от търсенето; Нарастваща загриженост на обществеността към замърсяването; Потребителите стават по-критични към здравословните храни; Потребителите са загрижени за благополучието на животните; Преговорите на Световната търговска организация наложиха отворен световен пазар