Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2 - Тезиси върху темите от първи подмодул                                         Съдържание

УСЛОВИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ФЕРМЕРИТЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ УЧИЛИЩА

Ларс Емборг, консултант, Дания

Какво е аграрна политика?

      Аграрните политики могат да бъдат различни. Липсата на политика може да доведе до кризи и дори до граждански войни, ако резултатът е хората да нямат какво да ядат.
      През последните 200-300 години аграрни политики са били създавани в по-голяма или по-малка степен.
      Общата аграрна политика на ЕС съдържа елементи като социална политика, регионална политика и политика на околната среда.
      Всеки стандартен фермер трябва да получава значителен приход. (Стандартен фермер е този на пълен работен ден, показващ добра фермерска практика и има приходи, които са сравними с тези на добре квалифициран работник в индустрията).

Задачи:

Свободен вътрешен пазар без митнически задължения
Производството трябва да се извършва там, където разходите са най-ниски
Общи правила за стандарти, контрол
Обща защита от страните извън Общия пазар
Общо финансиране на политиката

Мерки:


      • Пазарни организации с минимум ценови системи, наредби за износ – внос, посреднически системи, системи за съхранение и квоти (само при захар).
      • Структурни мерки, например модернизационни програми за ферми и преработващата промишленост.
      • Създаване на общи правила за стандарти и контрол