Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2 - Тезиси върху темите от втори подмодул                                         Съдържание

      - Върху цената на водата за напояване влияят и общоикономическите условия като инфлация, търсенето и предлагането на земеделски продукти, поземлената рента, данъчното облагане и т.н.
      - За разлика от цената на земята, в основата на която лежи рентния доход, в основата на цената на водата стоят изразходваните за производството й ресурси, с натуралното си измерение и със своите цени.
      - Пазарната цена на водата се формира посредством договаряне между контрагентите – продавач и купувач. За нуждите на това договаряне се формира т.нар. договорна (офертна ) цена или цена на предлагането.

      Основните моменти на ценообразуването на водата за напояване се свеждат до определяне на разходите за улавяне, пречистване, транспортиране и разпределение на водата за напояване, които се извършват от доставчика на водата и прогнозиране на водопотреблението.

      Разходите за вода за напояване включват: разходи за материали; за електроенергия; за горива; за външни услуги; за амортизации; за заплащане и социално осигуряване; за спомагателна дейност; разпределяеми провизии; за организация и управление; за реализация; финансови разходи и др.

Избор на технологиите за напояване

      Изборът на технологиите за напояване зависи от три групи фактори:
      - почвите;
      - видът на земеделските култури;
      - технико-икономическите параметри на технологиите за напояване.