Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2 - Тезиси върху темите от втори подмодул                                         Съдържание

ИКОНОМИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РЕСУРСИТЕ

Виолина Хаджиева
Институт по аграрна икономика, София

Цел на темата :

      Запознаване с основните понятия по управление на природоползването и в частност с икономиката на водните ресурси и да придобият умения как да ги използват в своята практика.

Задачи:
• Необходимост от управление на природоползването.
• Инструменти за управление на природоползването.
• Водата като инструмент на земеделското производство.
• Стока ли е водата за напояване.
• Ценообразуване на водата за напояване.
• Избор на технологии за напояване.
• Борба с водната ерозия, засоляването и заблатяването.
• Добри земеделски практики, свързани с водите.

      Ценообразуването на водата за напояване се характеризира с някои особености, а именно:

      - Ролята на конкуренцията при ценообразуването е ограничена, защото всяка напоителна система заема монополно положение спрямо територията, която обслужва.
      - Потребителското търсене на водата за напояване е с ограничена еластичност.
      - Върху ценообразуването на водата въздействат различни фактори, които са обикновено предопределени.