Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2 - Тезиси върху темите от втори подмодул                                         Съдържание

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – ТЕХНОЛОГИЧНИ МОДУЛИ, РАЗХОДИ, ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

Димитър Ив. Димитров,
Висше училище “Земеделски колеж”, Пловдив


      Земеделското производство за разлика от промишлеността представлява четирифакторна производствена система: природна среда - земя – труд – капитал. Взаимодействието между природната среда, земята и останалите фактори се явява основна движеща сила за технологичния напредък на производството.
      В икономическата литература няма еднозначно определение на понятието “устойчивост”.
      - Ползата да не намалява с течение на времето. Обратно тя трябва да се повишава количествено и качествено;
      - Ресурсите да се ползуват и управляват така, че да поддържат устойчиви производствените възможности в бъдеще.
      - Потреблението да не намалява в течение на времето
      - Наличният природен капитал с течение на времето да не намалява
      - Да се изпълняват минимални изисквания с цел устойчивост и гъвкавост на екосистемите.
      Идеята за развитието на устойчивото земеделие може да се развие чрез въвеждане на нови алтернативни на индустриалните системи на земеделие. През последните години те се представят от:
      • Интегрирано земеделие – това са системи за земеделско производство по-малко зависими от високи вложения на променливи фактори /агрохимикали/, но изискващи значително по-интензивен мениджмънт.