Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2 - Тезиси върху темите от втори подмодул                                         Съдържание

КАПИТАЛ И РАБОТНА СИЛА – ФАКТОРИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Васко Василев
Висше училище “Земеделски колеж”, Пловдив, България

Основните цели на изложението са:

Първо:
Да се покажат механизмите за набиране и инвестиране на капитали.

Второ: Възможностите за организиране на ефективна дейност и реализиране на печалбата.

Трето: Да се представи модел и организация за използване и формиране на възнагражденията на работната сила.

Четвърто: Обучаваните да получават необходимите знания, благодарение на които да бъдат в състояние да използват капитала и работната сила, като доминиращи фактори за устойчиво развитие на организираната от тях дейност.

Пето: Да бъдат разгледани възможностите за финансиране на дейността, вариантите на кредитиране и лизинг.Във връзка с това ще бъдат представени и основните програми за развитие на земеделието, финансирани от ЕС и ДФ “ Земеделие “.

      1. Активи и пасиви на фирмата и тяхната роля за осигуряване на устойчиво развитие.
      2. Приходи , разходи и амортизационни отчисления.
      3. Особености на финансовите отношения в зависимост от статута и организационното обособяване на дейността.
      4. Основни принципи при разпределянето на капитала.
      5. Дългосрочно финансиране на фирмата.
      6. Лизинг.
      7. Капиталова структура и възможности за нейното оптимизиране.
      8. Печалба и дивиденти.
      9. Управление на оборотния капитал.
      10. Финансово планиране и анализ.
      11. Ролята на работната сила за устойчиво развитие.
      12. Целеви програми за развитие на земеделието.