Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 2 - Тезиси върху темите от втори подмодул                                         Съдържание

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
В ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ (ЕС)

Лалка Роснева
Висше училище “Земеделски колеж”, Пловдив, България

      Концепцията за устойчиво развитие се основава на пет принципа:
      Първият: човечеството действително е способно да предаде на развитието устойчивост;
      Вторият: сегашните ограничения в експлоатацията на природните ресурси е относително;
      Третият: необходимост да се задоволяват елементарните потребности на всички хора, за да имат надежди за по-благополучен живот;
      Четвъртият: необходимост да се съгласува начинът на живот на богатите с екологичните възможности на планетата;
      Петият: размерът и броят на населението трябва да се съгласува с променящия е потенциал на глобалната екосистема Земя.
      Европейската общност отделя значително внимание на реализирането на програмите за устойчиво развитие на Общността и на отделните страни – членки. Още по-голямо е вниманието към устойчивото развитие на селското стопанство.
      Макроикономическите критерии за устойчиво развитие на селското стопанство са:
• участие на селското стопанство в брутния вътрешен продукт (БВП) на общността и на страните – членки;
      • заетост в селскостопанския сектор на Общността и на страните – членки;
      • производителност на труда в на Общността и на страните – членки;
      • доходи на населението и осигуреност с качествени хранителни продукти;
      • гладни и бедни.
      Към микроикономическите критерии за устойчиво развитие на селското стопанство включваме:
      • икономическа стабилност на аграрните предприятия (производствена и финансова);
      • стабилност в заетостта;
      • стабилност в пазарното търсене.