Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Специалности

Специалност “СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

      Подготвя
специалисти с висше образование в областта на стопанското управление (бизнес-администрация).

      Форми на обучение: редовна – 3 години; задочна – 3,5 години

      Учебният план включва следните основни дисциплини: :
      Основи на управлението, икономика, бизнес-планиране, маркетинг, финанси, счетоводство, западни езици, право, информационни технологии, бизнес-етика, бизнес-психология и др.
      Учебният план е гъвкав и дава възможност студентите по свой избор да изучават повече от 20 % избираеми и допълнителни дисциплини, в съответствие със собствените си интереси, планове и възможности.

      Обучението се провежда от високо-квалифицирани професори, доценти и асистенти, както и утвърдени експерти от практиката.

      Практическата подготовка се организира в тясна връзка с иновационните технологии и методи. Предлагат се стажове и специализации в европейските страни.

      Реализация на кадрите:
      • Специалността изгражда нов тип специалисти, съчетаващи мотивация, знания и умения в петте главни функции на всяка система за управление: маркетинг, иновации, финанси, производство и персонал.
      • Допълнителната солидна езикова и компютърна подготовка дава възможност на завършилите да решават широк кръг управленски задачи в условията на пазарната икономика и информационното общество.
      • Реализират се като отлични мениджъри в аграрния сектор и преработвателната индустрия и фирми от малкия и среден бизнес.