Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Пилотни ферми

ОВОЩАРСКА ФЕРМА

Юридически статус на земеделския производител


      · Земеделският производител: Георги Иванов Стоянов – с. Войводиново, област Пловдивска, адрес: гр. Пловдив, бул. “България” № 8 ет.1, ап.2, е регистриран през 1993 година. Тел: 048930948 с предмет на дейност: семепроизводство и производство на плодове.
      · Земеделският производител е специализирал в производството на семена от зеленчукови култури – зеле, праз и отглеждане на трайни култури - ягоди и праскови.
      · Земеделският производител е разработил и реализирал проект по програмата “САПАРД” за 25 дка ягоди и 25 дка прасковена градина. Въвежда нова технология с помощта на която се увеличават добивите с 30%. Ягодите се отглеждат на 3, а не на обичайните 2 ленти. Производството се интензифицира, като на фолиото се отварят 3 отвора и на декар има 11 000 растения. Предстои патентоване на технологията.

Територия на производствената дейност и реализация на земеделската продукция

      · Производствената дейност се организира на районно ниво.
      · Реализацията на продукцията се осъществява на национално ниво

Ресурси на земеделския производител

Природни ресурси


       · Земеделският производител притежава 12 ha обработваема земя и 3 ha необработваема земя с лек механичен почвен състав. За напояване използва реки и подземни водни ресурси.
       · Метеорологичните условия на районна са благоприятни за отглеждане на зеленчукови и овощни култури.
       · Водоизточници - сондажни кладенци с тракторни помпи. Поливането е капково чрез капкова инсталация “Euro Drip”. Разработва се модернизиране и компютъризиране с помощта на фирма “Полимекс”.
       · Основните отглеждани култури за семепроизводство са:0.5 ha - зеле от сорта “Кьосе” ср. добив по 150 кг/дка, 1 ha праз от сорта “Старозагорски праз” ср. добив по 80 кг/дка. 3 ha ягоди, 3 ha праскови.
       · Производителят не притежава собствени машини.