Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 3

"Устойчиво използване на природните ресурси във фермата"

Първи подмодул: Устойчиво използване на земята във фермата

Цел


      Обучаваните придобиват знания и практически умения за поддържане на почвеното плодородие и опазване на земята от замърсяване.

Структура на подмодула

1. Елементи
      • Въведение в проблема;
      • Практики за поддържане на почвеното плодородие и чистотата на почвата.

2. Съдържание

      Разглеждат се основните практики, поддържащи и опазващи почвеното плодородие, като торене, обработки на почвата, растителна защита и др., съобразно изискванията на ЕС. Условията за получаване на устойчиви добиви, начините за използване на слабо продуктивни земи и други добри практики съобразени с изискванията на интегрираното и биологично (органично) земеделие.

3. Предварителни познания

      Запознаване с проблема чрез медиите: вестници, списания, телевизия, радио и литературни източници, предоставени на разположение в ЕЦУЗ.