Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Модул 1

„Методи за обучение”

Първи подмодул: Метод на диалог-дискусия

Цел

       Обучаващите се да мислят и участват активно в учебния процес и да придобият умения да се вслушват в другите, но и да защитават своето виждане по дискутираните въпроси.

Структура

1. Елементи

       • Въведение в методиката на обучение
       • Запознаване с процедури за обучение

2. Съдържание

       Обучаваните придобиват нови знания за метода на “Диалог-дискусия”.

Процедура за провеждане на обучението:

       • Всеки курсист представя себе си и насоките на неговите дейности в обучението или селското стопанство;
       • Преподавателят представя метода с кратко резюме;
       • Оформят се целевите групи, като всяка се състои от студенти, фермери, млади преподаватели. Всяка група се състои от 8-10 курсисти;
       • На всеки курсист се представят въпроси от темите, които той разучава последователно, като се предоставя оптимално технологично време за обсъждане;

              - Обучаваният самостоятелно отговаря на всеки въпрос в писмена форма;
              - Провежда се диалог между двама курсисти, като се оформя общо мнение по               отделните въпроси. Те се записват на “флипчарт”.
              - Всяка група избира представител – говорител, който провежда дискусията;
              - Окончателните отговори на отделните въпроси се приемат с консенсус от цялата група               и записват на “флипчарт”;
              - Преподавателят анализира отговорите и прави обобщение.