Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Пилотни ферми

" АСЕНИЦА "

Животновъдно - растениевъдна ферма

Юридически статус на дружеството

      · Адрес: гр. Пловдив ул. “Иван Вазов” - 94, тел: 0331/62384 и GSM: 087805559.
      · Фермери: Александър Каишев - 33 г. и Никола Каишев - 36 г.

       · Смесена животновъдно-растениевъдна ферма ”Асеница” 96 ООД – гр. Асеновград е създадена през 1996 г. Тя е специализирана за производство на мляко и за угояване на телета. В момента притежава 300 дойни крави, 100 юници и 200 телета. Животните са от породите “Холщайн “ и “ Редхолщайн”. Основното стадо от 300 крави се използва за млекопроизводство. Получените женски телета се отглеждат за ремонтни животни, а мъжките се угояват. Доенето на кравите се извършва с централен млекопровод, но е изготвен проект по програмата “САПАРД” за оборудване на доилна зала.

Територия на производствената дейност и реализация на продукцията

       · Производствената дейност се организира на регионално ниво.
       · Реализацията на продукцията се осъществява на национално ниво

Ресурси на фермата

Природни ресурси


      · Фермата е наела под аренда 400 ha обработваема земя за производство на необходимия фураж. Почвите са черноземни и алувиално-ливадни. За напояване се използват подземни водни ресурси.
      · Метеорологичните условия на районна са благоприятни за отглеждане на земеделските култури и животни.
      · Сграден фонд на фермата: склад - 500 кв.м., плевни -1000 кв.м., обори - 4000 кв. м. с масивни конструкции, хранилки, водопой, стопански двор - 5000 кв.м. Дълбочината на подпочвените води е 14 м. Оборите са на отстояние 50 м. от водоизточниците.
      · Водоизточници - река и собствени сондажни кладенци за напояване на земеделските култури, за водопой на животните, както и за други технологични и битови нужди.
Напояването е повърхностно/гравитачно/. Количеството на използваната вода включва 2 поливки по 1300 кубика на ha.
Производството е изцяло на поливни условия.