Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Пилотни ферми

      · Основните отглеждани култури за фураж са: 100 ha -.люцерна - сорт “Европа”, 100 ha - силажна царевица сорт “Флоренция” , 100 ha - житни култури: пшеница, ечемик,тритикале и 100 ha - фуражен грах. Животни - 300 крави, 100 юници и 200 телета.

      Предвидената площ за едно животно е 1 ha. В пасищата няма ограничителен режим по време на използване и по брой животни.

      · Фермата притежава: 5 броя трактори, комбайни, косачки и друг прикачен инвентар.
      · Системата за производство е интензивна.

Трудови ресурси

      · Във фермата работят 34 души персонал, като всички са наети и не са членове на семейството.Стопанисваната земята е с нормално почвено плодородие.
      · Торене: извършва се с промишлени торове /Кристалон/, както и предсеитбено подхранване на почвата с Карбамид.
      · Земеделската продукция се прибира механизирано с комбайни и косачки.
Кравите се доят механизирано с централен млекопровод.
      · Система за обработка на почвата: оран, дискуване, чизелуване, окопаване.
      · Основен източник на замърсяване на почвата и водата в района на фермата е оборския тор. Организирано е извозването му ежедневно на растояние 1 км.
      · За подобряване състоянието на земеделските земи и водите в района на фирма “Асеница 96 ООД е необходимо:
            - изграждане на торохранилища
            - нормирано използване на пасищата
      · За подобряване на ефективността на фирмата е необходимо активно участие в сдружения, форуми и квалификационни курсове за персонала.