Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Речник

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L    M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

S

Salinization - Процес на натрупване на соли в почвата.

Sedimentation - Действие или процес на формиране или натрупване на утайка (седимент)

Sheet erosion - Отстраняването на частично еднородни пластове на почвата от земната повърхност чрез оттичащата се вода.

Silviculture - Управление на земите заети с гори за получаване на дървен материал.

Soil amendment - Субстанции, наречени почвени подобрители, като вар, сяра, гипс или дървени стърготини, използвани зза подобряване качествата на всяка пшочва, най-общо да я направят по-продуктивна. Минералните торове са подобрители на почвата, но терминът се използва най-често за материали различни от торовете.

Soil biota - Огранизмите, които живеят в почвата.

Soil degradation- Разрушаването на почвата чрез ерозия, намаляване на хранителните елементи и други разрушителни процеси.

Soil horizons- Хоризонтални пластове, в които са организирани много от почвите

Soil profile - Част от почвата от повърхността към първичната скала, която разкрива хоризонтите.

Soil salinization - Процес, при който в почвата се акумулират соли.

Soil water (or soil moisture) - Част от водата намираща се непосредствено под повърхността на почвата в пространствата и пукнатините на почвата.

Spatial integration - Взаимодействие при използването на земята или компонентите на агроекосистемата поради физическа близост, например при система на отглеждане на земеделски култури на ивици.

Species - Група от действително или потенциално размножаващи се помежду си природни популации, които репродуктивно са изолирани от други такива групи. Видът е най-малката от обичайно използваните единици за класифициране.

Surface water - Водата, която съществува в природата и е открита към атмосферата.

Sustainable development - Развитие, при което се посрещата нуждите на настоящото поколение, без да се застрашават бъдещите поколения да посрещат своите нужди.

Subsidence - Потъване или слягане на земята причинено от намаляването на водните запаси (при разместване на запасите от подпочвени води).

Subsurface water - Количеството вода, което се намира под повърността на Земята в свързани помежду си отвори в почвата или скалите, включващо почвената пода и подпочвената вода.