Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Речник

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L    M   N   O   P   Q   R    S   T   U   V   W   X   Y   Z  

N

Narrow-spectrum pesticide - “Идеален” пестицид, който унищожава само организма, за който е предназначен и не засяга останалите видове.

National emission limitations - Максимално разрешеното количество (по закон) на даден замърсител, който може да бъде изхвърлен в реките, езерата и океаните от отделен източник.

Natural forest management system - Контролирано и регулирано изсичане на горски дървета, комбинирано със залесяване и защитни мерки с цел за задържи и повиши търговската стойност на съответните насаждения; отнася се до естествено възпроизвеждане на местните видове.

Natural resources - Стоки и услуги – например, каменни въглища, питейна вода, чист въздух, обработваема земя и животински свят – които са предоставени от околната среда.

Nitrification - Превръщането на амоняка (NH3) в нитрати (NO3-) с помощта на нитрифициращи бактерии в почвата; това е част от азотния цикъл.

Nitrogen cycle - Повсеместното циркулиране на азота от абиотичната (нежива) околна среда към живите организми и обратно към абиотична среда.

Nitrogent fixation - Превръщането на атмосферния азот (N2) в амоняк от азот-фиксиращи бактерии бактерии; това е част от азотния цикъл.

Nondegradable - Химически замърсител (като например токсичните елементи меркурий и олово), които не могат да бъдат разложени от живите организми или други природни процеси.

Nonmunicipal solid waste - Отпадъци, които се генерират от индустрията, земеделието и мините.

Non-point-source pollution - Замърсители, които навлизат във водните басейни през големи площи, вместо да бъдат концентрирани от единични места за изхвърляне. Като пример може да се посочи изтичането на минерални торове и утайки от строителни дейности.

Nonrenewable resources - Природни ресурси, които съществуват в ограничени запаси и се изчерпват при използване; тук се отнасят минерали като мед, калай и природни горива, като петрол и земен газ.

No-tillage - Метод на запазване на обработваемата земя, при който се оставя повърхнония и подповърхностния почвен слой незасегнат. Специални машини пробиват дупки в почвата за поставяне на семената.

Nutrient cycling - Процес на зззадържане и ефективно рециклиране на жизнено важни хранителни елементи и микроелементи в рамките на екосистемата.

Nutrient depletion - Пагубното извличане на хранителни елементи от почвата.