Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Речник

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L    M   N   O   P   Q   R    S   T   U   V   W   X   Y   Z  

G

Geothermal energy - Топлинна енергия, която се образува дълбоко в земните недра от естествения разпад на радиоактивните елементи.

Genetic diversity - Биологично разнообразие, което обхваща генетичните различия сред индивидите на един и същи вид. Съществува още екологично разнообразие и екологично разнообразие.

Greenhouse effect - Затопляне на земната повърхност и по-долните пластове на атмосферата, което е свързано с повишаване концентрацията на въглеродния диоксид в атмосферата. Слънчевата радиация се превръща в топлина в процес включващ селективно преминаване на късовълновата слънчева радиация през атмосферата, нейното абсорбиране от земната повърхност и обратното излъчване като инфрачервена, която пък се абсорбира и отчасти отново се излъчва върху повърхността чрез въглеродния диоксид и водните пари на въздуха.

Greenhouse gases - Газове, съдържащи водни пари, въглероден диоксид, метан, озон и др., които изолират земята, позволявайки на слънчевата светлина да преминава през земната повърхност, като в същото време улавят излъчваната радиация.

Ground water - Запас от чиста вода под земната повърхност. Подпочвената вода се съхранява в порьозните слоеве на подземните скали.

Ground water “mining” - Извличане на подпочвена вода в размер по-голям от възможността за нейното естествено и изкуствено презареждане.

Gully erosion - Процес на ерозия, при който водата се акумулира в тесни канали и за кратък период премества почвата от тази тясна площ към значителни дълбочини от 1 до 90 м.