Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Речник

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L    M   N   O   P   Q   R    S   T   U   V   W   X   Y   Z  

C

Carbon cycle - Циркулирането на въглерода от абиотична околна среда към живи организми и обратно към абитична среда.

Carbon fixation - Превръщането на атмосферния въглероден диоксид в органични съединения от растенията в процеса на фитосинтезата.

Cash crop - Земеделски култури произвеждани за продажба (като какао, ориз и пшеница), обратно на сено и други земеделски култури, отглеждани основно като храна за животните или за семе.

Cereal crops - Растения от сем. Poaceae (преди Gramineae), които се отглеждат за производство на зърно за консумация от човека и животните.

C-horizon - Обширен неизложен на атмосферни влияния почвен слой, разположен под В-хоризонт. С-хоризонта граничи с твърда скала.

Compaction, soil - Уплътнояване на почвените частици под въздействие на теглото на машините и съоръженията във фермата, превозните средства или от утъпкване причинено от животните. Уплътняването намалява средния размер на порите и общия въздушен обем в почвата.

Compost - Природна смес от почва и хумус, която подобрява почвеното плодородие и почвената структура.

Conservation tillage - Метод на обработка на почвата, при който растителните остатъци от предишната култура се оставят в почвата, като частично я покриват и задържат на место, докато се установят новозасятите семена.

Continuous cropping - Една култура, която се отглежда веднага след прибирането на реколтата, без да се изчаква следващ сезон.

Contour cropping- Използването на обработката, която следва контурите на наклона. Това помага за предпазване от ерозия и отмиване.

Cover crop - Всяка култура отглеждана заради нейната ценност като почвена покривка за намаляване на ерозията, за задържане на влагата, подобряване на почвената структура, повишаване на органичната материя или за борба с ерозията; също известна като жив мулч или зелено торене.

Crop residue - Органичната материя, която остава на полето след прибирането на реколтата.

Crop rotation - Последователното отглеждане на различни култури на едно и също поле през период от няколко години, обикновено за намаляване на вредните популации или за предпазване от изтощение на почвата.

Cropping patterns - Целогодишната последователност и пространственото разпределение на културите или редуването на културите и черна угар в рамките на дадена площ.

Cultivars (cultivated variety) - Разновидност на дадено растение, произведена чрез селекция и подобрена специално за земеделски или градински цели.

Cultivation - Механично нарушаване на почвата, изкореняване на плевелите и аериране на почвата между редовете на отглежданите култури. Почвата около културите обикновено се култивира един до три пъти за сезона, в зависимост от почвения тип, времето, заплевелеността и използването на пестициди.