Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Речник

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L    M   N   O   P   Q   R    S   T   U   V   W   X   Y   Z  

A

Abiotic - Нежива материя, например скали и минерали.

А-horizon - Горният почвен слой; разположен непосредствено под О-хоризонта на почвата. Хоризонт А е богат на различни видове разлагаща се органична материя.

Agricultural zones - Географски райони, в които екологичните условия (почва, вода, климат) диктуват земеделските практики, които се прилагат.

Agroecology - Прилагането на екологичните концепции и принципи при проучването, проектирането и управлението на земеделските системи. Чрез интегрирането на културални и екологични фактори при тяхното проучване като хранителни продуктивни системи, агроекологията се стреми да оцени пълният ефект на вложенията и това, което е произведено вътре в системата и да използва тези знания за подобряване на тези системи, вземайки под внимание нуждите, както на екосистемата като цяло, така и на хората вътре в нея.

Agroecosystem - Модел на функциониране на земеделска система с всичките нейни вложения и продукция.

Allelopathic compounds - Различни метаболитни субстанции, като терпени, камфор и др., отделяни от растенията, които биохимически потискат други растения или микроорганизми.

Allelopathic effects - Резултатите от биохимичното потискане на растежа на един растителен вид от друг, по начин, по който се намалява конкуренцията му за ресурси. Например, при полската сукцесия, първоначалният стадий на плевелите се замества от едногодишни треви, тъй като плевелите образуват субстанции, които потискат растежа на други плевели.

Alternative agriculture - Земеделски методи, които се основават на биологичните процеси, извършвани от полезни организми и екологосъобразни химични средства вместо използването на конвенционалните земеделски техники. Нарича се още устойчиво земеделие.

Alluvial soils - Почви, формирани от материали утаени от течащата вода (например глина, тиня, пясък и дребен чакъл).

Annual - Растение, което завършва жизнения си цикъл (от семе до семепроизводство) за една година или един вегетационен период (например култивираният ориз).

Anthropogenic - Изършено от човека. Обикновено се използва в контекста на резултат, получен от човешката дейност.

Apiculture - Система на агролесовъдство, която включва изборът на дървета и тяхното управление за пчеларството.

Аquifer - Пласт или секция от земята или от скала, съдържаща подпочвена вода.

Аquifer depletion - Отстраняване в резултат на човешката дейност на повече подпочвена вода, отколкото може да бъде възстановена с валежите и топящия се сняг.

Arable soils - Почви, които са подходящи за оран и обработка за производство на земеделски култури.

Arid land - Неустойчива екосистема, в която липсата на валежи ограничава възможностите за отглеждане на земеделски култури. Сухи земи може да има, както в умерените, така и в тропични райони. Наричат се също пустини.