Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Речник

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L    M   N   O   P   Q   R    S   T   U   V   W   X   Y   Z  

B

Backgraund extinction - Продължително намаляващо изчезване на видове, което се е случвало през историческия им живот.

Base - Съединение, което отделя хидроксилни йони (ОН-), когато се разтваря във вода. Основата променя цвета на червената лакмусова хартия в синьо.

B-horizon - Светло оцветен почвен слой разположен под хоризонт А, подпочва. Хоризонт Б съдържа много по-малко органична материя, отколкото хоризонт А.

Biennial - Растение, което изисква две години, за да завърши своя жизнен цикъл.

Biochannel - Ходове, които правят корените на растенията, животните, насекомите и други почвени обитатели, които служат за преминаване на водата и въздуха през почвата.

Biocontrol (Biological control) - Борба с вредителите на земеделските култури чрез използване на живи организми, безвредни за растенията, но унищожаващи или намаляващи плътността на вредителите.

Biodiversity (biological diversity) - Разнообразието на живите организми: растения, животни и микроорганизми, гените, които те съдържат и екосистемите, които формират. Обикновено се разглеждат на три нива: генетично разнообразие, видово разнообразие и разнообразие на екосистемите.

Biogeography - Наука за произхода, географията и разпространението на организмите.

Biological water-use efficiency - Общо сухо тегло на растителната продукция, получена в резултат на общата загуба на вода от транспирацията.

Biomass- Общото тегло органична материя на единица площ.

Biome - Основен екологичен тип общност (например, ливада); основна биотична единица, състояща се от растителна и животинска общности, които си приличат по форма и условия на околната среда.

Biosphere - Най-голямата, всеобхватна екосистема, която включва почва, вода и атмосфера.

Biota - Живите организми в това число животни, растения, гъби и микроорганизми на даден регион.

Biotic - От или свързано с живот; причинено или произведено от живи същества.

Boundry planting - Метод на засаждане на растенията, най-вече да служат като гранични маркери (ориентири), жива ограда, за защита от ветрове или от пожари. Допълнително предимство е регулирането на микроклимата и защита, както и производство на зелен тор, фуражи или дърва за огрев.

Buffer zones - Площи в покрайнините на защитените райони, в които се провежда контрол върху използването на земята и позволява дейности (като научно изследване, развлечение или туризъм), които са свързани със защитата на основната площ.

Bund - Насип (дига) използвана за контролиране течението на водата.