Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  За нас

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ “ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ”

Мисията на колежа

      • Да даде реален шанс на младите хора да спечелят конкуренцията на трудовия пазар, чрез
      обучение, отговарящо на европейските академични стандарти.

      • Да възроди авторитета на българските земеделски производители пред света, чрез
      обединяване на националните традиции в частното земеделие с достиженията на водещите
      европейски страни.

Кратка история на висшето училище в цифри

Качеството на образованието във ВУ се осъществява като:

      • Учебните планове и програми съчетават националната традиция и добрата европейска
      практика.
      • Студентите активно участват в системата за контрол на качеството, чрез периодично
      провеждане на анонимни анкети.
      • Академичният състав е с висока ерудиция и изяви в научно-преподавателската работа у
      нас и в чужбина.
      • Се осигурява завишена компютърна и езикова подготовка.
      • Се провежда в нови климатизирани аудитории и зали.
      • Се поддържа обратна връзка с потребителите на кадри.

      Висшето училище има утвърдена практика за осигуряване на бакалавърски и магистърски степени.

С П Е Ц И А Л Н О С Т И:


Специалност “АГРАРНА ИКОНОМИКА”
Специалност “ФЕРМЕРСТВО”
Специалност “СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”
Специалност “ТЕХНОЛОГИИ ПО ГРАДИНАРСТВО И ВИНАРСТВО”

Международна дейност

Специализации

Консултантска дейност и научно обслужване

Център за евроинтеграция и култура